Sabato 18 gennaio ore 19:30: prenotazioni in sacrestia entro mercoledì 15 gennaio 2020.